POOLVÅRDSGUIDE

För att din pool alltid ska vara inbjudande för bad behöver den en del översyn och skötsel. Vi har samlat lite information och tips för hur du bäst tar hand om din pool och din poolutrustning.
 • Säkerket
 • Poolvattnets värden
 • Håll poolen ren!
 • Vinterstängning
 • Vårstart
 • Backspolning av sandfilter
 • Cirkulationssystemet

Säkerhet

Poolen ska alltid vara täckt med barnsäkert överdrag när den inte används. Det är man enligt Boverket ansvarig för så fort vattennivån överstiger 20 cm. Om din pool har ett pooltak eller annat överdrag håller man det stängt och spar samtidigt värme, annars kan ett staket, minst 90 cm, sättas upp runt poolen – vid exempelvis markarbete eller byggnation av trädäck.

Poolvattnets värden

Vi rekommenderar att du testar vattnets klorhalt och pH-värde varje vecka, åtminstone till en början tills du ”lärt känna” din pool. Teststrips ger en rätt grov mätning och fungerar i det flesta fall men vi rekommenderar ett fotometriskt testinstrument, typ PoolLab 1.0. Vi tillhandahåller dessa samt alla kemikalier du kan tänkas behöva i vår butik.

 

Rekommenderade värden

pH-värde: 7,0-7,4  Använd pH-UP respektive pH-DOWN om värdet behöver justeras.

Klorvärde: 1-3 ppm  Anpassa doseringen efter ditt behov för att hålla dig inom värdena. Ju mer poolen används och ju oftare den är avtäckt desto mer klor går åt.
Alkanitet: 75-120 ppm  Använd Alkanitet plus om värdet är för lågt.

 

Ett balanserat vatten med rätt pH-värde är en förutsättning för klorets desinfektionseffekt, och rätt alkanitet är en förutsättning för att pH-värdet ska hålla sig stabilt. Alkalinitet är ett mått på mängden löst bikarbonat (HCO3-) och karbonat (CO32-) i vattnet. Detta utgör också vattnets buffertförmåga, dvs förmåga att dämpa svängningar i pH.
Om pH-värdet i din pool är svårt att justera kan det vara ett tecken på att det är för låg alkalinitet i poolvattnet.
När vattnet är balanserat och har rätt alkanitet fungerar kloret som det ska. Vanligast är att använda långverkansklor som är puckar á 200g. Normalt räcker 1-2st per vecka för en villapool på 30-50
m3. Tag bort plasten och lägg tabletten i bräddavloppets silkorg. Tabletterna löser upp sig sakta och klorerar poolen under lång tid.
Är det många som badar brukar en extra dosering behövas, använd då Chockklor eller annat
snabbverkande klor. Långverkansklor kan ej användas till chockklorering.

Håll poolen ren!

Låt gärna reningsverket arbeta dygnet runt. Om du har valt en poolutrustning med riktigt bra kapacitet kan du istället styra driften med en timer. Backspola sandfiltret varje eller varannan vecka beroende på hur mycket poolen används. Städa poolen varje vecka med bottensugning, med en automatisk robot blir det enkelt, men det går lika bra att göra manuellt. Tvätta vattenlinjen regelbundet så inte smuts sitter för länge och riskerar att missfärga poolväggen. Töm breddavloppets och vattenpumpens silkorg ofta, så fungerar vattenflödet som det ska.
Problem Orsak Åtgärd
Grumligt, grönt vatten, hala väggar
Algangrepp, för lite klor
Kontrollera pH, Chockklorera och tillsätt Algifix vid behov
Rödbrunt, svartbrunt, eller grönbrunt vatten
Järn-, mangan-, kopparhaltigt vatten
Justera pH, Chockklorera och tillsätt Flockfix
Vitt, grumligt vatten
Högt pH-värde, organiska eller oorganiska föroreningar
Kontrollera och justera pH-värde, chockklorera och tillsätt Flockfix
Kloret fungerar inte
Felaktigt pH-värde, ökat behov av klor pga mkt sol och bad, för hög halt av cyanursyra
Justera pH, öka dosering av klor, byt vatten
Hög klorförbrukning
Mycket sol och bad ökar klorförbrukningen
Öka doseringen av klor
Stickande klorlukt
Mycket bundet klor, för lite fritt klor
Chockklorera
Korrosion
Lågt pH-värde och/eller hög klorhalt
Justera pH-värde eller med tillsätt Antiklor om för högt
Irriterade, svidande ögon
Felaktigt pH-värde eller för mycket klor
Justera pH-värde eller med tillsätt Antiklor om för högt

Vinterstängning

Det här är en generell beskrivning för att vinterstänga en pool. Det är därför viktigt att du följer separata instruktioner för din utrustning, om sådana medföljer. PoolUppsala hjälper dig gärna om du känner dig osäker, mot en fast avgift.
 1. Stäng av värmen till poolen och låt cirkulationen stå på tills vattentemperaturen understiger 10 grader. Bibehåll en adekvat klorhalt.
 2. Gör rent poolen noga. Dammsug botten och tvätta rent vattenlinjen.
 3. Backspola sandfiltret.
 4. Kontrollera pH-värde och justera vid behov. För högt värde gör kloret overksamt och för lågt kan skada (eventuell) liner och annan utrustning.
 5. När klorhalten ligger mellan 1-3 ppm tillsätts Algifix Standard som sprids ut direkt i poolen. Är vattnet grönt eller grumligt krävs först en rejäl chockklorering. Tillsätt Chockklor Granulat (eller motsvarande) och avvakta till vattnet är klart och klorhalten åter ligger mellan 1-3 ppm.
 6. Sänk vattennivån till under bräddavlopp och inlopp.
 7. Öppna ventiler i maskinrum så ledningar kan dräneras ut. Finns inte ett fullgott fall från poolen till maskinrummet måste vattnet sugas ut med en våtdammsugare så inget vatten blir stående i slangarna och riskerar att frysa sönder. Viktigt att alla ledningar är tömda på vatten!
 8. Ta bort flottör och korg från breddavloppet och montera frysflaska, eller bitar av cellplast, som kan ta upp isexpansion.
 9. Plugga även inlopp så inte vatten riskerar rinna ner i ledningarna den vägen.
 10. Ta ut lampinsatser och placera dom i en påse som sänks ner till poolens botten. Använd en vikt (en sten gör jobbet) och knyt ihop påsen.
 11. Finns en JetStream vinterstängs den enligt separat instruktion.
 12. Pumpen: Skruva ur dräneringspluggar så att både grovfilterhuset och pumphuset töms på vatten. Ta in pumpen över vintern om den normalt står utomhus!
 13. Sandfilter: Ställ centralventilen på ”´Vinter” (eller ställ handtaget mellan två fasta lägen om det inte finns). Skruva ur siktglas och manometer och förvara frostfritt. Skruva ur dräneringshuven på undersidan och låt allt vatten rinna ut.
 14. Töm värmare på vatten.
 15. Täck poolen med ett fullgott vinterskydd. Om du använder vinterplåtar bör dessa vara fast förankrade och konstruerade för att klara snölaster över poolens spännvidd. Använder du ett pooltak som täckning över vintern måste du hålla det fritt från allt för mycket snö och is. Garanti och försäkring gäller inte om taket skadas av för stora snölaster.

Vårstart

 1. Täck av poolen och ta bort det värsta skräpet med en lövhov.
 2. Gå igenom och återställ utrustningen som du vinterstängde. Vinterstäng i omvänd ordning, enkelt uttryckt. Kontrollera en extra gång att allt är iordningsställt, ventiler i öppet läge, vinterpluggar borttagna, dräneringspluggar påskruvade.
 3. Återfyll poolen tills vattennivån ligger i centrum av breddavloppets öppning.
 4. Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen. Starta cirkulationen och kontrollera att inget läcker.
 5. Rengör poolen med pooldammsugare. Tänk på att de flesta poolrobotar inte bör köras vid temperaturer under 15 grader.
 6. Testa pH-värde och klorhalt. Har du gjort en ordentlig poolstängning inför vintern krävs normalt inga extra åtgärder.
 7. Är vattnet grönt och grumligt inleder du med en chockklorering, annars justeras pH, klor och alkanitet efter behov…
 8. …sen är poolen redo att avnjutas!

Backspolning av sandfilter

Regelbundet, ca varannan vecka eller när manometern på filtrets pumpsida ökat ca 0,2 bar sedan
föregående backspolning, backspolas filtret enligt följande:

 1. Stanna pumpen
 2. Stäng ventilerna på sug- och returledningarna
 3. Öppna locket på pumpen och töm silkorgen
 4. Sätt på locket
 5. Öppna ventilen till avloppsuttaget
 6. Vrid över handtaget till BACKSPOLNING
 7. Öppna ventilerna till sug- och returledningarna
 8. Starta pumpen. Filtret skall nu spolas i ca 2-3 minuter, om filtermedia är sand eller ca 2 minuter, om filtermedia är AFM glas tills vattnet i siktglaset är klart. OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen
 9. Stanna pumpen
 10. Vrid handtaget till RENSPOLNING, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder
 11. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge
 12. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen samt eventuell elektrisk värmare

Cirkulationssystemet

Pumpen är poolens hjärta. Den suger vatten från breddavloppet, trycker det genom filter och värmare och leder tillbaka rent och varmt vatten till poolen. Reningsverket bör kunna omsätta poolens vatten fyra gånger per dygn för att kunna säkerställa ett rent, kristallklart, vatten.

 1. Breddavloppet har en silkorg som tar upp flytande skräp som löv. Det är också här du ansluter din pooldammsugare.
 2. Pumpen suger vatten från breddavloppet och trycker det vidare i systemet. Även pumpen har en silkorg som behöver tömmas med jämna mellanrum.
 3. Sandfiltret renar vattnet och fångar upp alla små partiklar. Sandfiltret renas genom backspolning. Vattnet spolas då genom filtret åt andra hållet, ut i avloppet.
 4. Uppvärmning genom poolvärmepump, värmeväxlare eller elvärme.
 5. Saltklorinator, MagnaPool, UV-C-rening eller annan kopplad teknik.
 6. Genom inloppen strömmar det rena, uppvärmda vattnet tillbaka till poolen.

varumärken

Kontakta oss!